Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om ervoor te voor te zorgen dat je bezoek aan Obstaclegym zo veilig en aangenaam mogelijk verloopt zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Wanneer je de lokatie van Obstaclegym betreedt, ga je als bezoeker akkoord met de Algemene Voorwaarden en aanvaard je de andere rechten en plichten die vermeld staan op Obstaclegym.nl

Definities

Activiteit:
Een door Obstaclegym georganiseerder training, les of een evenement dat door Obstaclegym wordt aangeboden aan het publiek en dat plaatsvindt op een specifieke datum, tijd en lokatie met een aangekondigde omschreven inhoud. Per activiteit kunnen specifieke deelname voorwaarden (zoals minimum aantal deelnemers of minimum leeftijd) van toepassing zijn. Deze staan bij de activiteit op de website vermeld.

Obstaclegym kan het aanbod van trainingen, lessen en evenementen te alle tijden wijzigen, afhankelijk van bijvoorbeeld de vraag van het publiek.

Bezoeker:
Iedere persoon die met of zonder geldig toegangsbewijs de lokatie van Obstaclegym betreedt.

Locatie van Obstaclegym:
De Ruimte waarin Obstaclegym met bijbehorende faciliteiten gevestigd is.

Obstacleskillz trainer of instructeur:
Een trainer of instructeur met aantoonbare kwalificaties in dienst van Obstaclegym. Zijn of haar taken bestaan uit het begeleiden van trainingen, het houden van toezicht op de trainingen en het verzorgen van de trainingen en lessen aan de bezoekers van Obstaclegym.

Obstacleskillz merken:
Obstaclegym en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken.

Deelnemer:
Iedere persoon die deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door Obstacle killz en in de Obstacleskillz ruimte.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die deelnemen aan een activiteit. Alle overeenkomsten worden aangegaan tussen de deelnemer en Obstaclegym.

Contactgegevens
Voor vragen kun je contact opnemen met Obstaclegym, waarvan de gegevens op www.obstaclegym.nl en hieronder zijn opgenomen, onder duidelijke vermelding van je naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mailadres.

Adresgegevens, telefoonnummer, email etc

Boeking en aankoop activiteit
Een activiteit kan worden geboekt en aangekocht door:

a) contante betaling of pinbetaling bij Obstaclegym, direct voorafgaand aan de activiteit die een training of les betreft. Als de activiteit een evenement betreft kan Obstaclegym een eerdere betaaldatum bepalen, waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.

b) tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag als de activiteit een evenement betreft. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door Obstaclegym is ontvangen.

c) middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.obstacleskillz.nl of via het e-mailadres van Obstaclegym. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit, datum en tijdstip, aantal personen, elektronisch aan Obstaclegym heeft opgestuurd. De overeenkomst tussen de deelnemer en Obstaclegym komt tot stand op het moment dat Obstaclegym per e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op de bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld.

Een boeking voor een activiteit die een training of les betreft moet uiterlijk direct voorafgaand aan de training of les worden betaald.

Een boeking voor een activiteit die een evenement betreft moet uiterlijk direct voorafgaand aan het evenement worden betaald met inachtneming van de door Obstaclegym bepaalde uiterste betaaldatum.

Wanneer er niet tijdig wordt betaald door de deelnemer of wanneer de deelnemer verzuimt aanwezig te zijn voor de gereserveerde activiteit zonder tijdig bericht dan vervalt zowel de boeking als de betaling en wordt de deelnemers plek vrijgegeven aan andere deelnemers. Dit wordt beoordeeld door Obstaclegym.

Activiteiten op de locatie van Obstaclegym
Voorafgaand aan de activiteit meldt de deelnemer zich bij de receptie van Obstaclegym. Deelnemers dienen ruim voor aanvang van een activiteit startklaar aanwezig te zijn aangezien een goede warming-up essentieel is voor een veilige training, les of spel.

Als de activiteit een training of les betreft en er zijn minder dan 5 deelnemers, dan behoudt Obstaclegym zich het recht de betreffende training of les te annuleren. In goed overleg met de deelnemer zal dan gezocht worden naar een alternatieve datum en tijdstip om deze activiteit in te halen.

Verzuimt de deelnemer aanwezig te zijn op de geplande datum en tijdstip zonder tijdig bericht, dan vervallen de boeking en betaling, en wordt de deelnemers plek vrijgegeven aan andere deelnemers, dit wordt beoordeeld door Obstaclegym.

Er zal een gekwalificeerde trainer of instructeur aanwezig zijn gedurende de gehele duur van de activiteit.

Annuleringen en/of wijzigingen
Zodra de overeenkomst tot stand gekomen is, is annulering van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.

Wijziging van de datum en/of tijdstip van de activiteit is niet mogelijk, tenzij Obstaclegym een verzoek daartoe voorafgaand en schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan Obstaclegym met vermelding van de naam van de deelnemer(s), de oorspronkelijke datum, en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek en de beschikbaarheid op de gewenste datum, dit wordt beoordeeld door Obstaclegym.

Obstaclegym behoudt zich het recht voor om de datum en/of het tijdstip van een activiteit te wijzigen. De deelnemer, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Obstaclegym, wordt hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de deelnemer zal dan gezocht worden naar een alternatieve datum en tijdstip voor de activiteit. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk.

Tenzij anders is bepaald is een aangekochte activiteit niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Obstaclegym behoud zich het recht om bij competities, challenges en evenementen tussentijds de dagen/tijden en prijzen aan te passen.

Aangekochte tickets zijn persoonsgebonden en niet retour neerbaar

Overig
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden Activiteiten niet voorzien, beslist Obstaclegym

Deze Algemene Voorwaarden Activiteiten zijn te raadplegen op onze website www.obstacleskillz.nl en op te vragen bij Obstaclegym receptie.

Op deze Algemene Voorwaarden Activiteiten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Act.